Trang Chủ Già Lam Kinh

Già Lam Kinh

23-05-2017

Điển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

 

 

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Long Truyền Thôn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

 Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 100 100
Cấp 2 1000 90
Cấp 3 1000 80
Cấp 4 2000 70
Cấp 5 2000 60
Cấp 6 5000 40
Cấp 7 10000 30
Cấp 8 15000 15
Cấp 9 20000 10
Cấp 10 40000 5
Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100  
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100  
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100  

Hướng dẫn nâng cấp Già Lam Kinh Siêu Cấp 11-20

Bước 1 : Cần 1 Già Lam Kinh  , tháo xuống để vào trong túi đồ

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp và đặt Già Lam Kinh  từ túi đồ vào trong ô để nâng cấp sau đó chọn đồng ý

Lưu Ý: 

  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp có thể thăng cấp Già Lam Kinh bất kỳ lên thêm 1 cấp ( nâng nhầm sẽ không được hỗ trợ )
  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh già lam kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp kiếm từ hoạt động Trăng Lung Linh