Trang Chủ Hệ Thống Trang Bị

Hệ Thống Trang Bị

25-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua rương trang bị tại NPC trang bị - Đạo Hương Thôn

 

II.Hình ảnh rương trang bị và trang bị

  • Sử dụng lệnh bài trang bị để mua trang bị tại NPC

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Anh Hùng

Giá: 500 Lệnh bài trang bị

Rương Trang Bị Kim Long

Giá: 1000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Anh Hùng tương ứng

Rương Trang Bị Long Hồn

Giá: 2000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Kim Long tương ứng

Rương Trang Bị Sử Thi

Giá: 4000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Long Hồn tương ứng

Rương Trang Bị Truyền Thuyết

Giá: 10000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Sử Thi tương ứng

Rương Trang Bị Trấn Thiên
(Có thể nâng cấp 4 dòng thần sa)

Giá: 20000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Truyền Thuyết tương ứng

 

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp
  • Dùng [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên Thất bại không Hạ Cấp

Option thần sa

Xu

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 5 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 5 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 5 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 5 100 10%

Lưu Ý: 

  • Dùng [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên Thất bại không Hạ Cấp
  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại.
  • Lệnh bài trang bị có thể thu thập từ Code khuyến mãi + các hoạt động ingame.
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng.
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 300 Xu