Trang Chủ Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

24-06-2017

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

01h00

Tống Kim Long Trụ http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
08h00 BOSS Đại Ác Ma http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
09h55 Hoạt Động Dập Lửa http://jxsjvn.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tứ Đại Ác Nhân http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ http://jxsjvn.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Đua Thuyền Rồng

https://www.jxsjvn.com/dua-thuyen-rong-post381.html

12h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

13h00

Tống Kim Long Trụ http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

15h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Đại Ác Ma http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
16h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

17h00

Tống Kim Long Trụ http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
17h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
17h55 Hoạt Động Dập Lửa http://jxsjvn.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Uống rượu luận thiên hạ http://jxsjvn.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
18h15 Hỏa Lang Vương Tử Và Độc Xà Giáo Chủ https://www.jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

18h30

BOSS Lục Chỉ Cầm Ma http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ http://jxsjvn.com/hoat-dong-tieu-diet-long-hon-su-post29.html
18h45 Hoạt Động Rương Phú Quý http://jxsjvn.com/hoat-dong-ruong-phu-quy-post31.html
18h50 Đua Thuyền Rồng

https://www.jxsjvn.com/dua-thuyen-rong-post381.html

19h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Tống Kim Liên Server( 18h30 báo danh) Chủ Nhật

https://www.jxsjvn.com/tong-kim-lien-sever-post587.html

19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

20h00

BOSS Tứ Đại Ác Nhân http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h30) http://jxsjvn.com/thi-dau-loan-chien-post20.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00) http://jxsjvn.com/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html
21h00 Tống Kim Long Trụ http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
21h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ http://jxsjvn.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
22h15 BOSS Đại Ác Ma http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng http://jxsjvn.com/he-thong-boss-post18.html

23h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://jxsjvn.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://jxsjvn.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn
Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

https://jxsjvn.com/su-kien-giai-nhiet-mua-he-post1550.html

Túi Phúc 1 Vạn https://jxsjvn.com/tui-phuc-1-van-post1511.html
Tiêu Dao Cốc

http://jxsjvn.com/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương - Cược Xu nhận Xu

http://jxsjvn.com/bach-bao-ruong-cuoc-xu-nhan-xu-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

http://jxsjvn.com/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

http://jxsjvn.com/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

http://jxsjvn.com/su-kien-[chuc-phuc-hang-ngay]-post22.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

http://jxsjvn.com/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html
Vận Tiêu

https://www.jxsjvn.com/he-thong-van-tieu-post46.html

Du Long https://www.jxsjvn.com/du-long-bi-bao-chan-dong-vo-lam-post280.html